صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری بیمه مرکزی برگزار می کنددسته بندي اخبار 
خسارات فاجعه آمیز طبیعی 2021 خسارات فاجعه آمیز طبیعی سال 2021 - سیل 
چکیده و اینفوگرافی گزاش موسسه مارش در خصوص 100 خسارت بزرگ حوزه انرژی6.0.8.0
گروه دورانV6.0.8.0